biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193
16 kwietnia, 2024
Brak komentarzy


  XXXI Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI, Zakopane 23-25.09.2024

  ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

  Imię i nazwisko*
  Stanowisko
  Instytucja
  NIP
  Kod pocztowy*

  Miejscowość*

  Ulica, nr*

  Tel*

  Fax

  E-mail*

  Planowany przyjazd (data, godzina)*

  Planowany wyjazd (data, godzina)*

  Opłata konferencyjna (netto):

  * - pola wymagane
  Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 14 RODO
  W związku ze zmiana przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania
  od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy, że:
  I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Unia Ubocznych Produktów
  Pl. Stanisława Małachowskiego 2; 00-066 Warszawa.
  II. W sprawie ochrony danych osobowym można kontaktować się pod numerem tel.
  661 269 565, adres e-mail biuro@ unia-ups.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby
  wskazany w I punkcie.
  III. Cele przetwarzania: otrzymane dane osobowe są przetwarzane w celu należytej realizacji
  usługi uczestnictwa w Konferencji oraz ewentualnie w celu odpowiedzi na potencjalne
  roszczenia z tytułu realizacji świadczenia.
  IV. Podstawa prawna przetwarzania : przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest
  niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
  przez Stowarzyszenie Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania (podstawa z art. 6 ust.
  1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest działanie w celu realizacji
  świadczenia organizacji Konferencji „Popioły z Energetyki 2024”.
  V. Kategorie danych: będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię
  i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego,
  nazwa instytucji, którą Państwo reprezentują.
  VI. Odbiorcy danych: dane osobowe mogą zostać przekazane organizatorom Konferencji
  „Popioły z Energetyki 2024”.
  VII. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym
  mogą ujawnić się roszczenia z tytułu realizacji świadczenia.
  Zgodnie z RODO, każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; żądania sprostowania (poprawiania) swoich
  danych; żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych; przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu
  przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO); wniesienia skargi do organu
  nadzorczego Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
  Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Państwu i Państwa przedstawicielom prawo do wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.
  Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku
  do danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
  interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
  lub obrony roszczeń.