biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193

Szanowni Państwo,

Polska Unia UPS zaprasza na szkolenia/warsztaty dedykowane
stricte znowelizowanej UoO, oraz BDO.
Szkolenie jest kierowane do menadżerów, oraz specjalistów
ochrony środowiska w energetyce, przedsiębiorstwach
przemysłowych i pracowników administracji, którzy zajmują się
gospodarką odpadami, wytwórców odpadów i gospodarujących
odpadami, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką
warsztatów.

Data:   21 stycznia 2020
Miejsce: Politechnika Warszawska, Centrum Nowych
Technologii, Warszawa, ul. Rektorska 1

Rozpoczęcie szkolenia: godzina 8:30

Zakończenie szkolenia: godzina 15:00

Cena szkolenia / warsztatów:

500 zł netto + VAT dla Członków Stowarzyszenia PUUPS oraz Członków Konsorcjum REACH

700 zł netto + VAT dla pozostałych uczestników

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie wpłaty przed terminem szkolenia.

Konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A. O/Warszawa 61 1050 1025 1000 0023 4277 8202

z dopiskiem “Szkolenie BDO”

 

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie stanowi podstawy do zwrotu należności za udział w szkoleniu.

ADRES BIURA:

Stowarzyszenie Polska Unia UPS

Czackiego 3/5, pokój 121

00-043 Warszawa

NIP: 852-240-36-81

 

Sprawy organizacyjne i merytoryczne:

Aneta Wiski: tel. +48 661 269 565,  +48 603 163 193

e-mail: biuro@unia-ups.pl

 

Rejestracja :


Warsztaty BDO, Warszawa 21.01.2020
KARTA UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Imię i nazwisko*
Stanowisko
Instytucja
NIP
Kod pocztowy*

Miejscowość*

Ulica, nr*

Tel*

Fax

E-mail*

Opłata (netto):

* - pola wymagane
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 14 RODO W związku ze zmiana przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy, że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania
Czackiego 3/5 lok 121; 00-043 Warszawa.
II. W sprawie ochrony danych osobowym można kontaktować się pod numerem tel.
603 163 193, adres e-mail biuro@ unia-ups.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w I
punkcie.
III. Cele przetwarzania: otrzymane dane osobowe są przetwarzane w celu należytej realizacji usługi
uczestnictwa w Konferencji oraz ewentualnie w celu odpowiedzi na potencjalne roszczenia z tytułu
realizacji świadczenia.
IV. Podstawa prawna przetwarzania : przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie
Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest działanie w celu realizacji świadczenia
organizacji szkolenia.
V. Kategorie danych: będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię i
nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego, nazwa
instytucji, którą Państwo reprezentują.
VI. Odbiorcy danych: dane osobowe mogą zostać przekazane organizatorom szkolenia.
VII. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą
ujawnić się roszczenia z tytułu realizacji świadczenia.
Zgodnie z RODO, każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; żądania sprostowania (poprawiania) swoich
danych; żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych; przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu

przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO); wniesienia skargi do organu
nadzorczego Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu i Państwa przedstawicielom prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.
Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku
do danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

* Zapoznałem się