biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193

PROJEKT MISTRZOWSKA

PROJEKT MISTRZOWSKA

W Szczecinie przy ulicy Mistrzowskiej EKOTECH wykonał rekultywację wyrobiska po eksploatacji żwiru. Było tu nielegalne wysypisko śmieci.Do wypełnienia wyrobiska wykorzystano popioło-żużle ze składowiska Elektrowni Pomorzany w Szczecinie. Materiał transportowany był samochodami przykrytymi szczelnie plandekami, aby wyeliminować pylenie. Prace zostały przeprowadzone w pierwszej połowie 1998 roku.Po zakończeniu wypełeniania i zagęszczania, warstwę popioło-żużli przykryto korą, gliną, piaskiem i ziemią. Przywrócono pierwotny kształt terenu, jaki istniał przed eksploatacją żwiru. W krajobrazie nie widać już, że kiedyś było tutaj dzikie wysypisko śmieci. Nadkład ma miąższość około 1,5 m. Na tak przygotowaną powierzchnię wysiano odpowiednie gatunki traw. W październiku wykonane zostały nasadzenia drzew i krzewów.