biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193

Rejestracja_XXVII

8 czerwca, 2020
Brak komentarzy

KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa, RODO


TERMINY

25-09-2020 r. ostateczny termin przesyłania kart uczestnictwa


 


XXVII Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI, Zakopane 28–30.09.2020
KARTA UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Imię i nazwisko*
Stanowisko
Instytucja
NIP
Kod pocztowy*

Miejscowość*

Ulica, nr*

Tel*

Fax

E-mail*

Planowany przyjazd (data, godzina)*

Planowany wyjazd (data, godzina)*

Opłata konferencyjna (netto):

* - pola wymagane
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 14 RODO
W związku ze zmiana przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania
od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy, że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Unia Ubocznych Produktów
Spalania Czackiego 3/5 lok 121; 00-043 Warszawa.
II. W sprawie ochrony danych osobowym można kontaktować się pod numerem tel.
603 163 193, adres e-mail biuro@ unia-ups.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby
wskazany w I punkcie.
III. Cele przetwarzania: otrzymane dane osobowe są przetwarzane w celu należytej realizacji
usługi uczestnictwa w Konferencji oraz ewentualnie w celu odpowiedzi na potencjalne
roszczenia z tytułu realizacji świadczenia.
IV. Podstawa prawna przetwarzania : przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Stowarzyszenie Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest działanie w celu realizacji
świadczenia organizacji Konferencji „Popioły z Energetyki 2020”.
V. Kategorie danych: będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię
i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego,
nazwa instytucji, którą Państwo reprezentują.
VI. Odbiorcy danych: dane osobowe mogą zostać przekazane organizatorom Konferencji
„Popioły z Energetyki 2020”.
VII. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym
mogą ujawnić się roszczenia z tytułu realizacji świadczenia.
Zgodnie z RODO, każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; żądania sprostowania (poprawiania) swoich
danych; żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych; przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu
przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO); wniesienia skargi do organu
nadzorczego Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu i Państwa przedstawicielom prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.
Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku
do danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.